Provozní řád kempu

 1. Provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, obytná auta a ubytovací jednotky (chatky), restauraci a ostatní objekty v areálu Chatové osady kemp Višňová - Hájek, (dále jen kemp) jejímž provozovatelem je Petr Hájek, Roztoky 131, Křivoklát 27023, IČO: 43089755, Tel. 605 253 180
 2. Brána a vjezd do kempu se na noc nezavírají, pokud není stanoveno jinak.
 3. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné naproti restauraci uprostřed kempu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování dle ceníku. Každý ubytovaný ve stanu, karavanu nebo obytném autě obdrží účtenku, kterou si uchová po celou dobu pobytu pro případnou kontrolu. Parkovací kartu umístí viditelně za čelní sklo motorového vozidla. Stan nebo karavan viditelně označí dle pokynu provozovatele.
 4. Vstup a užívání kempu je povoleno pouze ubytovaným hostům a občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 5. Host, který se ubytuje v době 22:00-6:00, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc. Host platí za ubytování předem.
 6. Host, který je zapsán do knihy ubytovaných a je ubytován s dalšími osobami nese i odpovědnost za případné škody způsobené jeho spolubydlícími. Pokud bude zjištěno, že návštěvník je ubytován v kempu bez zaplacení poplatku, je povinen poplatek za celou dobu pobytu doplatit a následně bude správcem kempu vykázán.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 8. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.
 9. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem nástupu ubytování.
 10. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt v chatkách od 14:00 hod. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00 hod. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, karavany a obytná auta, mikrobusy apod.) platí ukončení pobytu v areálu nejpozději do 14:00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 11. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele.
 12. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu majitele kempu přemísťován nábytek ani jinak nic měněno. Nesmí být prováděny zásahy do elektrické instalace.
 13. Ve všech ubytovacích jednotkách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. (včetně teras u chatek).
 14. Všichni ubytovaní jsou povinní dbát na pořádek a čistotu v okolí svého pobytu (kolem ubytovací jednotky, stanu, karavanu, motorového vozidla apod.), zvláště pak v sociálních zařízeních. Platí přísný zákaz kuchání ryb v sociálních zařízeních!!! Mytí nádobí je povoleno pouze ve venkovním dřezu u sociálního zařízení. Všichni ubytovaní jsou povinni před odjezdem uklidit bezprostřední okolí místa ubytování a ubytovací jednotku.
 15. Ubytovaní v ubytovacích jednotkách jsou povinni používat povlečení a to buď vlastní nebo zapůjčené za poplatek určené platným ceníkem. Při odjezdu svléci povlečení, pokud je zapůjčené, odnést do recepce. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host , uklidit chatu, odpadky odnést do popelnice, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout ledničku, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky. Ten zároveň převezme ubytovací jednotku a zkontroluje její stav.
 16. Stavět stany a parkovat vozidla je dovoleno pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Ubytovaní jsou povinni dodržovat vyhlášky Obecního úřadu Roztoky a vyhlášku týkající se pásma hygienické ochrany vodního zdroje.
 17. Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el.přípojky) ke spotřebiči a nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření: Karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky) vzdálené více než 20 m od místa připojení. Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození. Před připojením na zásuvku je host povinen vyfotit si stav odpočtových hodin a při odjezdu nahlásit na recepci spotřebované kilowaty kWh a zaplatit skutečný stav spotřebované elektřiny dle aktuálního ceníku.
 18. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém kempu nikam ukládat, pálit na ohni či odhazovat do řeky. Platí přísný zákaz vyhazování horkého popela do popelnic!
 19. V době od 22°° hod do 7°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné se po dohodě s majitelem kempu změnit dobu nočního klidu od 24°° do 7°° hod.
 20. V celém areálu kempu platí zákaz činností, které jsou zdrojem hluku a reprodukovaná hudební i jiná produkce. Výjimky pouze se souhlasem majitele kempu.
 21. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 22. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém kempu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je zakázáno.
 23. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v kempu mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele kempu. Provozovatel kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.
 24. Jízda motorovými vozidly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém kempu je 20km/hod.
 25. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
 26. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v kempu. Za bezpečnost dětí při pohybu v kempu zodpovídají rodiče nebo jeho zákonní zástupci!
 27. Psi a jiná zvířata mají vstup do kempu povolen pouze pod podmínkou: platného očkovacího průkazu, uklízení exkrementů a dalšího nepořádku ihned po svém zvířeti v celém kempu. Jakékoliv zvíře nesmí spát v postelích a lůžkovinách v ubytovacích jednotkách. Psi a jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele a platí pro ně zákaz vstupu do restaurace. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata nacházející se v kempu i když se jedná o zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných.
 28. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí. Nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do kempu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel. Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků, pokud nebyla způsobena pracovníky kempu. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody vzniklé živelnými událostmi.
 29. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se úhrady za pobyt nevrací.
 30. Každý host bere na vědomí, že kemp je monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.
 31. Každý ubytovaný i osoby pohybující se v kempu se musí seznámit s tímto Provozním řádem a jsou povinni jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupu hostů do restaurace kempu vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu. Host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 32. Všem návštěvníkům je zakázán vstup do prostor označených jako „soukromý prostor“, případě „soukromý pozemek“.
 33. Používání „PITNÉ VODY“ pro jiné účely je považováno za hrubé porušení provozního řádu!
 34. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z kempu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka ve výši škody posouzené provozovatelem, minimálně však 500, - Kč nebo dle skutečné výše.
 35. Všechny ubytované osoby a osoby pohybující se v kempu jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice kempu.
 36. Platí přísný zákaz odnášení skla a nádobí mimo restauraci a její zahrádku!

Tento provozní řád platí od 1.8.2019  majitel Petr Hájek

 

Hlavní zásady pro chování hostů v kempu

 1. Žádáme všechny hosty, aby se chovali ukázněně a ohleduplně k ostatním hostům v kempu a dodržovali Provozní řád i pokyny správce kempu.
 2. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele. Rodiče kontrolujte své děti, kemp je u řeky, děti mohou spadnout do řeky nebo se zranit mimo areál kempu (jez a jiné odstavné plochy pro nákladní auta), zajistěte jejich bezpečnost stálým dohledem!!
 3. Dbejte na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům. Neobtěžujte ostatní hosty kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným hlukem rozhlasu nebo jiným projevem.
 4. Neničte zařízení kempu a zařízení ubytovacích jednotek, šetřete vodou, elektrikou a neodhazujte odpadky mimo odpadkové nádoby.
 5. Zachovávejte noční klid v době od 22h do 7h.
 6. V kempu je omezen noční provoz vozidel a motocyklů, pokud někdo bude cestovat v noci mimo kemp, musí s vozidlem za parkovat u recepce kempu!
 7. Hlídejte si své věci, cenné věci si uschovejte u správce, nebo si je zamykejte, za odložené věci v kempu provozovatel neručí.
 8. V kempu jsou psi vítání, ale majitelé musí zamezit jejich volnému pobíhání a obtěžování ostatních hostů! Po svém psovi si ihned uklízejte!
 9. Jízda motorovými vozidly, je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém kempu je 20 km/hod. Noční jízdy vozidel po kempu jsou zakázány!
 10. Dodržujte požární bezpečnost, nerozdělávejte oheň mimo určená ohniště, oheň kontrolujte a potom uhaste!
 11. V ubytovacích jednotkách a ostatních budovách platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. (vč. Teras ubytovacích jednotek)
 12. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 13. Mytí nádobí je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 14. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu a jím pověřená osoba.

Majitel - Petr Hájek.

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Petr Hájek, Roztoky E131, 27023 Roztoky. IČ: 43089755  (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Tel.: +420605253180, Email: info@kemphajek.cz

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ubytování, rezervace ubytování, služby, fakturace ubytování a služeb, zasílání daňových dokladů za ubytování a služby, obchodních sdělení a činění jiných marketingových  aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel web systému Zombeek), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra)

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: info@kemphajek.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2019


​​​​​​​Petr Hájek - majiel